មានរថយន្តដឹក និង គ្រឿងចក្រ គ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ ការជួល ជាកុងត្រាឆ្នាំៗ ។

February 4, 2014 at 11:04am Post a similar ad Share Favorite
Rental Price: $4444 /Month Ad Description

○ រថយន្តដឹក ខ្សាច់ ប្រភេទ យីឌុប និង V1៖

- ចំនួន រថយន្ត ៖ 350 គ្រឿង

- តម្លៃ ៖ $4,444 / ខែ ក្នុងមួយគ្រឿង

- លក្ខខណ្ឌទូទាត់ ៖ បង់មុន មួយខែ កក់មុន មួយខែ។

- ការជួសជុស ថែទាំ រថយន្ត អ្នកបើកបរជាបន្ទុកខាងយើងខ្ញុំ ។

- ផលប៉ះពាល់ ផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗ និងការចាក់ប្រេង ជាបន្ទុក របស់ខាងអ្នកជួល ( ខាងក្រុមហ៊ុន )

☆ រថយន្តប្រភេទដឹក បែន, យីឌុប និង V1 មានចំនួនសរុបគិតជាគ្រឿង មានមិនតិចជាង 1,500 គ្រឿងទេ។

- កង់ 6 ៖ មានចំនួន 440 គ្រឿង

- កង់ 10 ៖ មានចំនួន 350 គ្រឿង

- កង់ 12 ៖ មានចំនួន 100 គ្រឿង

- កង់ 16 ៖ មានចំនួន 170 គ្រឿង

- កង់ 18 ៖ មានចំនួន 150 គ្រឿង

  • @vansopheap
  • 092 50 30 11, 010 42 75 23, 015 39 16 06
  • phnom penh