ធូរថ្លៃជាងទីផ្សារ ទឹកថ្នាំស្រីុនមួយជុំ 2000 Lexus LX 470 3TV 8 Airbags Cameraក្រោយ យ៉ាន់570 កង់ថ្មី4គ្រាប់ Tel:011 992177/016 992177/071 550 0510

Selling Price: $29500 Ad Description

ធូរថ្លៃជាងទីផ្សារ ទឹកថ្នាំស្រីុនមួយជុំ 2000 Lexus LX 470 3TV 8 Airbags Cameraក្រោយ យ៉ាន់570 កង់ថ្មី4គ្រាប់ Tel:011 992177/016 992177/071 550 0510

  • @khvicphea
  • 015 992177/011 992177
  • reservations@house-of-jasmine.com
  • Call:012 992177/015 992177/012 839 800/016 799 729