អាសិសូសាប៊ូដុសខ្លួនស្បែកកាន់តែសភ្លឺថ្លា Asepso Body Wash Refresh ដោយធម្មជាតិប្រើបានទាំងបុរសនារីក្លិនហិលត្រជាក់

Posted Date: April 19, 2015 at 7:40am Post a similar ad Share Favorite
Phnom Penh Selling Price: $3 /Unit(s) Specifications
  • Body and face wash man an woman: Anticeptic soap
Ad Description

អាសិបសូរីវ្រ្វេសដុសខ្លួនមានអារម្មណ៏ស្រស់ថ្លាជាមួយសាប៊ូកំចាត់មេរោគមានជាតិហិលប្រហើររ បំបាត់មុនខ្លួន​ រមាស់ អាឡែកស៊ី ប្រើបានទាំបុរសនារី​ ប្រើជាប្រចាំ​ស្បែកភ្លឺថ្លាសុខភាពល្អ​

Awakening formula with antibacterial agent, extra cooling with menthol, your skin look silky and healthy. 

 

 

លក់នៅ​ តូច&ធំម៉ាត (ផ្ទះលេខ១០​ ផ្លូវ​៣២២), Preachanpenhvong Pharmacy, Parkway supermarket, Paragone supermarket, Arona, Vatanak Super Market, Glory Mart, Chea Seng Try Mart, Phnom Penh Mart, Nice Dragon, Apple Mart, Fare Market, Green Care shop, Hongsoon Mart, Kooler Mart, Home Marts, Tela Marts, Tunle Basac shop, Express Mart, , Preachan Mul Mart, Narita Mart, Laor Saart Mart, Waiting Care Mart, One 2 Shop Mart, Narita Mart(PC Market), K Mart, Kema Mart, Phnom Penh Mart, Pharmacy Phamalinks, Pharmacy Pharmarts, Phnom Penh City, Ratanak Mart, Nora Mart, Marina Mart, 7 Mini Mart, Plus Mart, Hong Soon Mart, Moon Star Mart, 7–24 Hour Mart, 7 Ninety Nine Mart,  Only You Mart, Linda Pharmacy, Nice Mart, Angkor Chum Mart,  Marina Mart, 6 Elephant mart and many other marts /shops etc... or contact 098 286 287

 

  • @kbtreasuregroup
  • 098 286 287
  • Beung Kengkong 1, Chamcarmorn, Phnom Penh