តថ្លៃបាន មកដល់ថ្មី អេក្រង់ធំ Touch ម៉ាញ៉េ-Aircon 2008 Starex HVX Full Options លឿងក្នុង Tel:012 992177/015 992177

Selling Price: $26500 Ad Description

តថ្លៃបាន មកដល់ថ្មី អេក្រង់ធំ Touch ម៉ាញ៉េ-Aircon 2008 Starex HVX Full Options លឿងក្នុង Tel:012 992177/015 992177

  • @khvicphea
  • 015 992177/011 992177
  • reservations@house-of-jasmine.com
  • Call:012 992177/015 992177/012 839 800/016 799 729