ឃ្លាំងជួល ទំហំ ៣៦០ម៉ ការេ នៅភូមិលូ៥ ជិតផ្លូវវេងស្រេង តម្លៃ៩០០$ ក្នងខែ ទំនាក់ទំនងលេខ 010 245 727

Posted Date: November 14, 2017 at 10:17pm Post a similar ad Share Favorite
Selling Price: $250000 Rental Price: $900 /Month Ad Description ឃ្លាំងជួល ទំហំ ៣៦០ម៉ ការេ នៅភូមិលូ៥ ជិតផ្លូវវេងស្រេង តម្លៃ៩០០$ ក្នងខែ ទំនាក់ទំនងលេខ 010 245 727 Warehouse for rent 900$/month 10m wide x 36m length Location: Lou 5, next to Trung Morn Street between Veng Sreng Street and 2004 Street *Rooft equipped heat resistance Google map: 11.539821,104.874293 For more information and discussion Contact: 010 245 727 / 012 718 490 *Negotiable*
  • @mengsok_jqvnv
  • 010245727
  • limsokmeng12@mekong.edu.kh
  • pp