ដីពុះឡូតិ៍ថ្មី លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

Posted Date: June 12, 2016 at 9:44pm Post a similar ad Share Favorite
Selling Price: $7500 Ad Description

ដីពុះឡូតិ៍ថ្មី លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ 4.20m X 17.0m = U$D 15,000 4.20m X 15.0m = U$D 7,500 ដីចាក់រួច មានប្រព័ន្ធលូ នឹងទឹកភ្លើងរដ្ឋ សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង ៖ 092 50 30 11 088 38 15 071 010 42 75 23 E-mail: saynisay168@yahoo.com kaosaysos@gmail.com

  • @nisay168
  • 010 42 75 23
  • kanikasmart55@yahoo.com
  • phnom penh